El següent document determina els termes i condicions generals establerts pels productes i serveis que comercialitza Ferrer Fuchs SL, empresa usufructuaria del nom comercial “Escola de Mar”, amb CIF B66541616 i direcció fiscal a la Gran Via de les Corts Catalanes 541,2n 1a, 08011 de Barcelona. D’ara en endavant, “Escola de Mar” farà referència a Ferrer Fuchs SL en tots els aspectes formals, legals, i pràctics que se’n puguin derivar.

1. CONDICIONS GENERALS

a. Seguretat

 • L’Armilla salvavides és obligatòria en totes les disciplines, essent responsabilitat de l’USUARI, o de les persones responsables, la utilització durant l’activitat.
 • Escola de Mar recomana l’ús d’una vestimenta adequada per sortir a mar i no es responsabilitza de les conseqüències que l’USUARI sense vestimenta adequada pugui sofrir.
 • L’USUARI haurà de complir amb les indicacions que li donin els tècnics i/o treballadors d’Escola de Mar així com de l’equip de socorristes o altres òrgans formals que hi puguin haver.
 • És responsabilitat de l’USUARI informar de la sortida i entrada a mar a la fitxa de control d’entrada i sortida.
 • Escola de Mar recomana als USUARIS que preguntin als tècnics i/o personal del centre sobre les condicions i previsions meteorològiques abans d’accedir a mar.
 • Escola de Mar també recomana revisar l’embarcació abans de sortir a l’aigua, i en cas de dubte, preguntar als tècnics o personal.
 • És obligat navegar sempre a sobrevent i mantenir una navegació segura i preventiva, respectant les zones de navegació.
 • Escola de Mar pot cobrar per efectuar un rescat quan l’USUARI no estigui complint amb alguna de les normes citades.
 • Escola de Mar posa a disposició de l’USUARI un canal obert de VHF i un telèfon mòbil de seguretat per rebre trucades: preguntar a recepció.
 • En última instància, serà el responsable que hi hagi en aquell moment, l’únic encarregat de determinar si es pot o no es pot sortir al mar.
 • Mantenir una navegació segura i preventiva. És obligat navegar a sobrevent. En cas de no fer-ho, pot ser motiu per cobrar un rescat.

 

b. Horaris, comunicació i accessos

 • Escola de Mar es reserva el dret d’admissió.
 • Els horaris oficials de l’Escola estan publicats al portal web.
 • Els USUARIS estan obligats a tornar a terra una hora abans de l’hora de tancament indicada.
 • Escola de Mar no esta obligada a respondre e-mails, trucades o similars fora de l’horari publicat.

 

c. Objectes de valor

 • Escola de Mar no es fa responsable dels objectes personals que puguin ser robats, furtats, extraviats o perduts.
 • No es guardaran objectes personals dins les installacions d’Escola de Mar.
 • Els USUARIS disposen d’uns armariets dins dels vestidors on podran guardar els seus objectes de valor.
 • La clau de l’armariet és responsabilitat de l’USUARI que la utilitza.
 • Escola de Mar no es fa responsable del robatori de bicicletes o altres transports o elements pel transport que l’USUARI pugui deixar –lligat o no- a les installacions.

 

d. Manteniment del material

 • El material s’ha de retornar tal i com estava abans d’utilitzar-lo.
 • Per norma general, en cas de ruptura s’haurà d’abonar la quantitat establerta per l’escola al document “Llistat de preus del material de l’Escola”.
 • Si l’USUARI no cuida del material o les installacions, pot ser motiu per no permetre-li l’accés als serveis.

 

2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES

a. Cursos específics

 • L’USUARI pot preguntar qualsevol dubte respecte la pròpia capacitat física per dur a terme els cursos. Aquest fet no fa responsable a Escola de Mar de les conseqüències que es puguin derivar de l’estat físic dels USUARIS.
 • Per motius de seguretat, encara que el responsable de l’escola no vegi perill en la realització del curs, el tècnic encarregat podrà cancel·lar el curs per perillositat. De la mateixa manera, si el tècnic no hi veu perill, el responsable de l’escola podrà cancel·lar el curs.
 • El curs dona dret a accedir i utilitzar els vestidors, lavabos i armariets mitja hora abans i després de l’hora del curs establerta.
 • Al realitzar el pagament del 50 % s’obté el dret a concertar una sessió del curs seleccionat.
 • No s’iniciarà cap curs sense que el pagament estigui liquidat.
 • Les sessions tenen una durada de dues hores, incloent el muntatge i desmuntatge de les embarcacions i material.
 • La sessió comença a l’hora concretada. L’Escola de Mar no recuperarà el temps perdut si l’USUARI arriba tard.
 • Les sessions son col·lectives. Però l’USUARI pot demanar que siguin individuals, però haurà d’abonar 15 € més per sessió.
 • A partir de les 4 sessions, s’obtindrà un mes d’abonament, sempre i quan l’USUARI hagi desenvolupat el nivell mínim establert per a poder esser abonat. Durant aquell més, l’USUARI dels cursos comptarà amb els mateixos drets i obligacions que els abonats, a excepció dels descomptes o l’accés a les tarifes planes.
 • L’USUARI no haurà de fer la prova nivell per accedir al servei d’abonaments per utilitzar les embarcacions amb les quals hagi realitzat el curs.

 

b. Lloguers puntuals i vals de lloguer

L’USUARI arrendatari de material declara:

 • Saber nedar i tenir un estat físic i de salut compatible amb l’activitat.
 • En cas de ser menor d’edat, comptar amb l’autorització d’un responsable.
 • Tenir el nivell necessari per a la navegació segura per desenvolupar-se de forma autònoma.
 • Arrendar l’embarcació o material nàutic sota la seva responsabilitat.
 • Comprometre’s a retornar el material en el mateix estat en que se li ha donat.
 • Que en el cas de produir-se algun dany o pèrdua, abonarà la quantia establerta per l’escola al document “Llistat de preus del material de l’Escola”.
 • Eximir a Escola de Mar de qualsevol responsabilitat o culpa que l’USUARI o un tercer al seu càrrec li pugui causar a ell mateix o a terceres persones. Incloent qualsevol tipus de demanda o judici que l’USUARI vulgui emprendre per motius de lesió o dany.
 • Abonar les despeses generades del rescat i/o transport de persones, embarcacions i/o altres, ja siguin per part de l’escola o d’altres organismes qualificats.

Al utilitzar el servei de lloguers, l’USUARI te dret a:

 • Utilitzar els vestidors, lavabos i armariets mitja hora abans i després del lloguer.
 • L’Ús del material durant el temps contractat.
 • Poder utilitzar el val de lloguers durant un període de 12 mesos.
 • Poder compartir el val de lloguer amb altres acompanyants.

 

d. Servei d’abonaments

El servei d’abonaments dona dret a:

 • Accés al material de la tarifa seleccionada.
 • Utilitzar el material durant un hora al dia.
 • Repetir o estar més estona a l’aigua, sempre que no hi hagi demanda.
 • Obtenir el 20 % de descompte en cursos i activitats.
 • Tenir preferència davant altres tipus de clients que lloguin material.
 • Tenir prioritat alhora d’apuntar-se a les activitats dirigides que promou Escola de Mar.
 • Tenir accés a les tarifes planes del Campus d’Estiu o altres que estableixi l’escola (únicament aquells abonats que portin més d’un any donats d’alta com a abonats i en el cas d’infants i joves, que vinguin al casal d’hivern).
 • Poder portar acompanyants, sempre que abonin les quantitats establertes pels serveis que utilitzin.
 • Poder deixar el seu neoprè a l’espai que es determina. Escola de Mar no es responsabilitza del que li pugui passar al neoprè.
 • Poder accedir les xarxes socials internes.

El servei d’abonaments obliga a:

 • Pagar mensualment la quota seleccionada.
 • Pagar una quota d’accés equivalent a un mes de l’abonament seleccionat. Les tarifes juvenils i infantils estan exemptes. Entre l’1 d’Octubre i el 30 d’Abril no es cobrarà la quota d’accés.
 • Cursar durant un any (com a mínim) el Campus d’hivern per tal de poder accedir a les tarifes juvenils.
 • Que com a mínim un dels membres de la família segueixi en alguna de les quotes per tal de poder gaudir dels privilegis temporals de la quota (tarifes planes).
 • Fer un curs o una prova nivell sempre que es vulgui utilitzar material propulsat pel vent.

L’USUARI del servei d’abonaments declara:

 • Saber nadar i tenir un estat físic i de salut compatible amb l’activitat.
 • Tenir el nivell necessari per accedir al mar de forma autònoma i segura.
 • Ser coneixedor dels elements de seguretat activa i passiva derivats de la pràctica nàutica.
 • Ser conscient que la pràctica d’esports nàutics són activitats de risc que degut a errors humans poden produir accidents greus.
 • Ser coneixedor de totes les maniobres i tècniques que aquests esports requereixen per a una pràctica segura.
 • Ser coneixedor de la normativa d’Escola de Mar.
 • Ser coneixedor de les condicions del servei contractat, pel que fa a tarifes, material, drets i obligacions que se’n deriven.
 • Utilitzar les instal·lacions i la infraestructura de forma correcta sense posar en perill la pròpia integritat física ni la dels altres usuaris.
 • Responsabilitzar-se de qualsevol accident i dany que pateixi o pugui causar a tercers per negligència o distracció.
 • Abonar les despeses generades del rescat i/o transport de persones, embarcacions i/o altres, ja siguin per part de l’escola o d’altres organismes qualificats.
 • Que l’Ús de l’embarcació o element flotant és de responsabilitat del client i aquest es compromet a retornar-lo en el mateix estat que se li ha donat.
 • Abonar la quantitat establerta pels danys o pèrdues de material per causes de negligència o distracció derivades de l’ús del material.
 • Eximir a Escola de Mar de qualsevol responsabilitat o culpa si el client o una persona a càrrec seu es fa mal.
 • No incloure a Escola de Mar en cap tipus de procés judicial o demanda per motius de lesió, dany o responsabilitat penal o civil quan es pugui produir.

 

e. Casals i activitats infantils i juvenils similars

 • La diversió, aprenentatge i educació dels infants i joves son el centre del procés. Es tindrà en compte el seu benestar per sobre de tot.
 • Les activitats seran determinades pels responsables d’Escola de Mar. Independentment del que s’hagi contractat, es podrà canviar d’activitat per motius logístics o de seguretat.
 • Escola de Mar determinarà el nombre de places per cada casal així com els grups i tots els aspectes tècnics i logístics que se’n puguin derivar.
 • Per tal de fer efectiva una reserva, caldrà efectuar el 50 % del pagament en concepte de paga i senyal, 15 dies abans de que s’iniciï l’activitat. En el cas de no efectuar el pagament, es pot perdre la plaça i no es retornaran els diners a no ser que sigui per un dels motius que es citen a l’apartat “Política de Devolucions”.

 

f. Activitats dirigides i/o per grups

 • Les activitats dirigides i per grups funcionen mitjançant reserva.
 • Cal efectuar un pagament del 50 % del total pressupostat per fer efectiva la reserva.
 • El pagament de l’altre 50 % es realitzarà in situ a l’Escola.
 • Cal confirmar el total dels participants 48 hores abans de l’inici de l’activitat. En cas que no es faci i vinguin menys participants dels que s’han dit a la reserva, es cobrarà l’altre 50 % de forma íntegra.
 • L’Escola es reserva el dret a variar o canviar les activitats dirigides o per grups per motius de seguretat, climatològics o de logística.

  

3. POLÍTICA DE PAGAMENT

 Escola de Mar admet els diferents formats de pagament:

 • Targeta de crèdit o de dèbit a les installacions o mitjançant el TPV electrònic.
 • Efectiu a les installacions de l’Escola.
 • Mitjançant transferència bancària.
 • Mitjançant domiciliació bancària.

 

4. POLÍTICA DE RESERVES

Com a norma general, per tal que la reserva sigui efectiva, s’haurà d’abonar com a mínim el 50 % del total del preu. L’altre 50 % s’haurà de liquidar abans que s’iniciï l’activitat. Els terminis de pagament o manteniment de reserves estan especificats en funció del tipus d’activitat o servei.

En el cas dels grups, hauran de confirmar la totalitat dels assistents 48 hores abans que s’iniciï l’activitat. En els casos en que l’USUARI no avisi, Escola de Mar entendrà que el nombre d’assistents serà el que s’hagi pressupostat. Únicament s’acceptarà la devolució d’aquells casos citats al punt “a” de l’apartat “Política de devolucions”.

 

5. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

 Escola de Mar defineix que la no assistència a una activitat no dona dret a cap devolució. Tot i això hem definit les següents excepcions:

a. Malaltia o casos de força major

En el cas que l’USUARI (o algú proper) hagi sofert una malaltia o alguna causa de força major que li impedeixi poder venir a l’activitat programada i per la qual tenia una reserva, es retornarà el 50% del preu total o es podrà disposar del 100 % de l’import per a utilitzar-ho en un altre servei. L’USUARI haurà d’entregar un un justificant mèdic o el que correspongui a la força major per tal que la devolució sigui efectiva. L’USUAI ho haurà de notificar el més aviat possible.

 

b. Reserves en cursos i activitats

L’USUARI podrà cancel·lar el curs o l’activitat 48 hores abans del seu inici i se li oferirà un canvi de data. Únicament es retornarà l’import en els casos citats al punt “a” o en els casos que l’Escola de Mar ho consideri pertinent.

 

c. Casal d’estiu i activitats en grups

Un cop efectuada la reserva, es podrà canviar les dates seleccionades o  sol·licitar la devolució 15 dies abans de la data d’inici l’activitat, independentment del percentatge que s’hagi abonat. En cas de voler una devolució després dels 15 dies previs a l’activitat, podrà acollir-se al que s’ha establert al punt “a”.

 

d. Lloguers, casal d’hivern i altres activitats

No es retornaran els imports de lloguers individuals, vals de lloguers o activitats dirigides, a excepció dels casos que es puguin acollir al punt “a”. En cas que no hi hagi un perjudici econòmic o logístic,  Escola de Mar sempre procurarà oferir a l’USUARI un val de la mateixa quantitat de diners perquè ho pugui utilitzar en un futur.

 

6. AUTORITZACIÓ ALS MENORS DEDAT

Al apuntar a l’infant o jove menor d’edat a alguna activitat d’Escola de Mar, ja sigui de forma directe o indirecte, el pare, mare o tutor legal està acceptant:

 • Que els esports i activitats que es practiquen son considerades de risc.
 • Que al medi ambient hi ha molts factors que no es poden controlar ni preveure que poden esdevenir en accidents.
 • Que tot i ser coneixedor dels riscos, mitjançant la reserva i el pagament, autoritza al menor d’edat a participar en les activitats programades per l’escola.
 • Que en cas d’accident, Escola de Mar es posarà en contacte amb els serveis d’urgència mèdica i prendrà les decisions que aquests li recomanin.

 

7. DRETS D’IMATGE

Escola de Mar disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer l’entitat tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics…). Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les activitats pròpies de l’Escola.

Aquesta difusió es fa a través d’imatges on poden aparèixer USUARIS de l’Escola de Mar individualment o en grup realitzant les activitats o gaudint dels serveis. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent de l’entitat demanarà el consentiment als pares, mares o tutors legals o les pròpies persones en cas que siguin majors d’edat poder publicar fotografies on apareguin els menors.